regulamin - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin i zasady udziału w szkoleniach i warsztatów realizowanych przez Klub Trenerów Biznesu

    
Regulamin udziału w szkoleniach i warsztatów realizowanych przez Klub Trenerów Biznesu

 
Informacje ogólne

 
Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Klub Trenerów Biznesu. Klub jest prowadzony jako działalność wspierająca branżę trenerską przez firmę Empiria sp. z o.o. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 616543, NIP 9522147155.
Szkolenia prowadzone są przez trenerów zrzeszonych w Klubie lub rekomendowanych przez Klubowiczów jako eksperci w swojej dziedzinie.

 
1. Zgłoszenie uczestnictwa

 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać, korzystając z formularza on-line umieszczonego na dole strony zawierającej szczegółowy opis.
2. Najpóźniej w ciągu 3 dni osoba zgłaszająca się otrzyma w formie wiadomości e-mail na podany przez nią adres, informację dotyczącą szkolenia i rekrutacji.
3. Zgłoszenia przyjmowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
4. W przypadku zamknięcia listy uczestników pojawi się na ten temat stosowna informacja na stronie internetowej Klubu.

 
2. Rezygnacja z uczestnictwa

 
1. Jeżeli uczestnik lub inna osoba zgłaszająca uczestnika jest konsumentem, ma prawo – zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów – odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, tj. przesłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
2. Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić mailowo lub telefonicznie.
3.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w całości na konto, z którego została przelana.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni, nie później jednak niż na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, zostanie zwrócona połowa wpłaconej zaliczki.
5. W razie rezygnacji złożonej później niż 2 dni przed szkoleniem lub niestawienia się na szkoleniu organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznacza, że zaliczka nie zostanie zwrócona.

3. Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu

 
1. Klub Trenerów Biznesu zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku: choroby trenera, zebrania się zbyt małej grupy uczestników lub innych zdarzeń losowych.
2. W przypadku odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni, a wpłacone zaliczki zwrócone na konto.
3. W przypadku zmiany terminu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o informację dotyczącą udziału w szkoleniu w nowym terminie lub rezygnacji. Zależnie od indywidualnej decyzji uczestnika wpłacona zaliczka zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet opłaty za udział w innym terminie.

 
4. Opłaty

 
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty zgodnie z informacją o terminie i wysokości opłaty przekazaną w wiadomości e-mail, wysłanej jako odpowiedź do osoby zgłaszającej udział.
2. Brak opłaty we wskazanym terminie rozumiany jest jako rezygnacja z udziału w szkoleniu.
3. Opłaty dokonywane są na konto bankowe o numerze 42 1020 1127 0000 1302 0263 5464, PKO Bank Polski SA, Empiria sp. z o.o., 04-862 Warszawa ul. Zasobna 46. W tytule przelewu należy wskazać następujące dane: tytuł szkolenia, termin realizacji, imię i nazwisko uczestnika/ki.
4. Na życzenie klienta organizator wystawi fakturę zaliczkową.
5. Faktura rozliczeniowe jest wystawiana w terminie 7 dni od realizacji usługi i przesyłana w wersji elektronicznej.
6. Empiria sp. z o.o. nie jest płatnikiem VAT.

 
5. Rabaty

 
Każde szkolenie zawiera trzy rodzaje cen: dla każdego trenera, dla Sympatyków Klubu oraz dla Klubowiczów. Sympatycy i Klubowicze korzystają z rabatów na udział w szkoleniach. Wysokość rabatów jest określana indywidualnie dla każdego szkolenia.

 
6. Ochrona danych osobowych

 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku, poz. 833.) a od 25.05.2018 zgodnie z rozporządzeniem unijnym RODO, Empiria Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez klienta traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji szkolenia. Dokonując zgłoszenia na szkolenie, uczestnik jednocześnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy o przeprowadzenie danego szkolenia. Dane o udziale w szkoleniu przechowywane są przez 3 lata w celu wystawienia duplikatu zaświadczenia o ukończeniu. Dane związane z płatnościami są przechowywane przez 5 lat jako dokumentacja księgowa i potwierdzająca.
Osoby, które po szkoleniu chcą utrzymywać relacje z Klubem: otrzymywać oferty szkoleń, mailingi z poradami i aktualnościami zapraszamy do zapisania się do grona Klubowiczów lub Sympatyków Klubu.

 
7. Prawa autorskie

 
Wszystkie szkolenia realizowane przez Klub Trenerów Biznesu są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osom trzecim jest zabronione.

 
8. Gwarancja jakości

 
Każde szkolenie realizowane przez Klub Trenerów Biznesu jest objęte gwarancją jakości, tj.
a) po zakończeniu szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
b) w ankietach wykorzystana jest metodologia NPS. Z meta-badań przeprowadzonych nad zastosowaniem NPS wynika, że uzyskanie 12,5 p.p. przez organizację/produkt lub usługę oznacza, że jakość jest poprawna. Niższy wynik wskazuje na niewystarczającą jakość,
c) NPS obliczany jest na podstawie ocen wystawianych przez wszystkich uczestników szkolenia. Od odsetka osób bardzo zadowolonych odejmowany jest odsetek osób niezadowolonych,
d) jeśli wynik NPS będzie niższy niż 12,5 p.p., wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot połowy opłaty za szkolenie.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego